Informace o zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Obchodní společnost Zentify s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy).

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Zentify s.r.o. se sídlem Rašínova 1255, Úvaly, 25082, identifikační číslo: 07215045, (dále jen „Správce“).

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Zentify s.r.o. Rašínova 1255, Úvaly, 25082, email eshop@igoods.cz, telefon 774 800 048.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“);
2.1.2. splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti Správce.

3.2. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Správce zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s dopravou a platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet Správce), případně osobní údaje v Poznámce k objednávce.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, to je 10 let.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti a jiné osoby, podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro Správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat dle seznamu níže:
Vybraný přepravce:
Česká pošta, s.p., DIČ: CZ47114983
Direct Parcel Distributon CZ s.r.o., DIČ: CZ61329266
Zásilkovna s.r.o., DIČ: CZ28408306

Společnosti, podílející se na realizaci plateb:
The Pay CZ s.r.o, DIČ: CZ28135261
Fio banka a.s., DIČ: CZ61858374
PayPal

V případě plnění povinností Správce, vyplývající z obecně závazných právních předpisů orgány finanční správy či jiné příslušné úřady Výše uvedení příjemci mohou nakládat s osobními údaji Uživatele pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

6.2. Správce si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

6.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.